Obec Sudoměřice

Obec byla založena v letech 1261 – 70 zemanem Sudomírem z rodu pánů z Horky. Původní pozdně velkomoravské a přemyslovské osídlení se nacházelo v lokalitě Hrůdy u říčky Morávka, kde jsou patrné zbytky valů původního hradiště, které sloužilo k ochraně hranic. Nedaleko po proudu Baťova kanálu se našlo, při archeologickém průzkumu v rámci výstavby obchvatu Sudoměřice, pozůstatky velkého osídlení z pozdní doby kamenné (asi 3000 let před naším letopočtem), kdy na výhodném místě, na návrší nad zaplavovanou oblastí, zde stála osada s dřevěnými kůlovými domy. K unikátním nálezům z této doby patří soubor zvláštně tvarovaných nádob, vzácný tzv. tulipánovitý pohár nebo dva dětské pohřby uložené v odpadních jámách. Další výraznější osídlení na lokalitě představují hluboké zásobní jámy – podzemní sila na obilí – ze starší doby bronzové (asi 1800 let př. n. l.). Z jedné z nich pochází bohatý soubor zlomků keramických nádob a sada hliněných závaží, tvořící původně patrně součást tkalcovského stavu. Výzkumem byla také zachycena poměrně rozsáhlá keltská osada ze 3. a 2. století př. n. l. a dále germánská osada z mladší doby římské (4. stol. n. l.); z té pocházejí m. j. vzácná železná ostruha, stříbrná římská mince, nebo bronzová spona – šatní spinadlo. V těchto mladších obdobích byly v zástavbě nadzemní dřevěné domy doplňovány chatami zahloubenými do země – polozemnicemi. Hojnost nálezů a především množství hliněných střepů ukazuje, že toto místo je jedno z nejrozsáhlejších osídlení v našem regionu, které bylo navíc téměř nepřeržité od 3. tisíciletí před n.l. až do 13. století n.l.

Ve vesnici se dochovalo několik tradičních usedlostí, tzv. Podunajské hliněné domky. Na návsi je dochovaný Panský dvůr a zvonice z 18.století. Funkcionalistický kostel Krista Krále pochází z let 1930 –33. Pro německou finanční stráž byl v létech 1942 – 44 vystavěn soubor tzv. německých domků.

Výměra katastru je 960 ha. Půda zde není příliš úrodná, na pozemcích hospodaří převážně a.s. Žerotín Strážnice. Hojně se pěstuje vinná réva a vysazují se nové vinice a ovocné sady. Od silnice I/70 začíná území CHKO. V krajině je narušený vodní systém a množství odvodňovacích a zavodňovacích kanálů nefunguje, tím dochází k záplavám. Obec připravuje několik projektu pro ochranu zastavěného území, z nichž nejdůležitější je výstavba Protipovodňové nádrže Telatniska.
V údolí Sudoměřického potoka , se nachází rekreační oblast Mlýnky s ubytovacím zařízením a letním táborem. V obci je několik zaměstnavatelů, většina obyvatel však dojíždí za prací do okolních měst, především do Hodonína. Trvale žije v obci 1200 obyvatel.