Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE

Výpůjční podmínky kajutových člunů


Objednávka na vícedenní plavby kajutovými čluny si zasílají zájemci o plavbu na adresu:
Půjčovna lodí pod Výklopníkem Sudoměřice 195 p.s.č. 696 66 tel. +420 732 141 614

nebo emailem na adresu : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Poté je jim odeslána zálohová faktura na polovinu částky podle ceníku. Tuto zálohovou fakturu uhradí nejpozději 50 dnů před nástupem plavby.
Doplatek faktury provedou v den nástupu plavby přímo v přístavu Výklopník Sudoměřice, kde si také převezmou loď dle inventáře, která jim bude předvedena. Současně předají kauci dle ceníku, která se jim po ukončení plavby, pokud je loď v pořádku přebrána, vrací. Loď si zákazníci přebírají od 11,00 do do 17,00 v den nástupu plavby Loď se vrací v poslední den plavby do přístavu Výklopník Sudoměřice do 17,00. Pohonné hmoty nejsou zahrnuty v ceně půjčovného. Pokud je loď poškozena, je stržena adekvátní částka v míře poškození z kauce. Pokud je loď v pořádku, kauce se vrací celá.

Kauce na loď je ve výši 4500,-Kč

Čtěte pozorně:

Výpůjční podmínky upravují vztah mezi zákazníkem a Půjčovnou lodí pod Výklopníkem Sudoměřice a je třeba, aby jste tyto podmínky akceptovaly při rezervaci.

Lodě se půjčují a vrací ve stejném místě to je v přístavu Výklopník Sudoměřice. Rekreaci na lodi si můžete rezervovat v květnu a září zajistit od pátku do neděle, v červnu, červenci a srpnu od pondělku do neděle, a od pátku do neděle. Plavební komory jsou v provozu v květnu a září od pátku do neděle (od 10,00 do 18,00) v červnu, červenci a srpnu jsou plavební komory v provozu od 10,00 do 18,00 v úterý - neděli (v pondělí se na plavebních komorách provádí údržba a nejsou v provozu). Pokud budou nějaké změny v otvíracích dobách budete včas informováni.

1. Uzavření smlouvy a platba

- Přihlášku s rezervací si můžete podat písemně, telefonicky nebo emailem. Potvrzení převzetí smlouvy lze provést písemně nebo emailem, když je zaslána částka za polovinu ceny pobytu za pronájem plavidla. Nedojde-li k zaplacení zálohy v daném termínu, smlouva může pozbýt platnosti. Termíny plateb mohou být stanoveny po dohodě se zákazníkem i jinak.

2. Plnění, pojištění a pobyt

- Rozsah smluvního plnění vyplývá s potvrzení objednávky.
- Údaje z objednávky jsou pro půjčovnu lodí pod Výklopníkem Sudoměřice závazné
- Zákazníci ani jejich věci osobní potřeby a zavazadla nejsou pojištěny. Doporučujeme zákazníkovi, aby si ve vlastním zájmu uzavřel příslušné pojištění pro cesty a pobyt a pojištění cestovních zavazadel.

3. Odstoupení zákazníka

- Zákazník může kdykoliv před zahájením cesty od smlouvy odstoupit. Pokud zákazník od smlouvy odstoupí nebo cestu nenastoupí, účtujeme si následující poplatky jako náhradu za předběžná opatření spojená s cestou a za náklady následující, stornovací poplatky.
a) zrušení cesty více než 50 dní před zahájením cesty 0% z poloviny částky
b) zrušení cesty 50 dní - 20 dní před pronajmutím lodě 30% z poloviny částky
c) zrušení cesty 19 dní - 1 den před zahájením plavby 90% z poloviny částky
d) zrušení cesty v den nástupu 100% z poloviny částky

Půjčovna doporučuje uzavřít pojištění pro případ zrušení cesty.

- Až do začátku cesty může zákazník požádat, aby místo něho cestu nastoupila třetí osoba a převzala jeho práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Takto vzniklé skutečné vícenáklady jdou na účet zákazníka. Půjčovna nemusí s nástupem jiné osoby souhlasit, pokud tato osoba nesplňuje zvláštní, s cestou spojené požadavky nebo pokud je to v rozporu s právními předpisy či úředním nařízením. Jestliže do smlouvy vstoupí jiná osoba, ručí ona i zákazník jako solidární dlužník na zaplacení ceny vzniklých vícenákladů.

- Jestliže se cesta k vůli zásahu vyšší moci nepředvídané při uzavření smlouvy, zkomplikuje, bude ohrožena či zmařena, může jak půjčovna, tak zákazník smlouvu vypovědět. Bude-li smlouva v takovém případě vypovězena, může půjčovna požadovat za dříve poskytnuté plnění nebo za plnění nutné k ukončení cesty přiměřené odškodné.

4.Odstoupení od smlouvy a její vypovězení ze strany půjčovny lodí pod Výklopníkem Sudoměřice.

- půjčovna může odstoupit od smlouvy bez dodržení lhůty před nástupem cesty nebo vypovědět smlouvu po jejím zahájení pokud zákazník nebo spolucestující trvale narušuje průběh cesty i přes výstrahu pronajímatele, pokud se chová do takové míry v rozporu se smlouvou či plavebním řádem, že je okamžité zrušení smlouvy oprávněné. V tomto případě má půjčovna nárok na celou cenu.

 

5. Omezení odpovědnosti

Půjčovna lodí neručí za závady v plnění souvislostí s plněním, které bylo zprostředkováno pouze jako cizí plnění , a které je v popisu cesty výslovně jako cizí plnění.

- Zákazník je povinen zúčastnit se řešení vzniklých závad v plnění, vyhýbat se škodám nebo je minimalizovat. Zákazník je zejména povinen neprodleně informovat o svých stížnostech pronajímatele.

- Jestliže zákazník vlastní vinou opomene ohlásit nedostatky, nemá nárok na jejich náhradu.


6. Vyloučení nároků a promlčení

- Nároky vůči půjčovně k vůli cestě, která neodpovídá smlouvě, musí zákazník uplatnit během čtrnácti dnů po ukončení cesty.
- Neúčinnost jednotlivých ustanovení, soudní příslušnost pokud by některé ustanovení bylo neúčinné nebo by ztrácelo účinnost, zachovají si další ustanovení svou platnost a účinnost smlouvy zůstává nedotčena.

7. Obchodní podmínky pro cestu lodí

- Způsobilost
Vůdce plavidla musí být plnoletý a nést odpovědnost za věci mu svěřené. Při nalodění se musí prokázat občanským průkazem. Pronajímatel si vyhrazuje právo nepředat loď cestujícímu, který není schopen nést zodpovědnost.
- Kauce
Při převzetí lodě je nutno zaplatit kauci. Kauce bude navrácena na konci cesty, pokud bude loď odevzdána ve stanoveném čase a místě a ve stavu v jakém loď byla vyzvednuta, bez poškození. Zákazník ručí za škody způsobené na lodi, lodním motoru, na vybavení lodi  a příslušenství a za nehody. Výše kauce je uvedena v úvodu výpůjčních podmínek.
- Převzetí lodě
Loď je zákazníkovi k dispozici v té době, kdy vyřídil nutné formality a doplatil zbývající část částky za výpůjčku lodě, zkontroloval stav lodi a inventární seznam a poučil se o lodní dopravě a manipulaci s lodí (cvičná plavba). Časy převzetí a odevzdání lodí jsou uvedeny výše. Zákazník může odmítnout převzetí lodě, pokud neodpovídá typu, který si najal, nebo není pro jízdu funkční.
-Změny místa odjezdu
Při uzavírce kanálu povodní, nedostatku vody, opravách atd. může dojít k nalodění i na jiném místě, a může dojít k omezení plavby. Půjčovna není za tato omezení zodpovědná. Zákazníka neopravňují odstoupit od smlouvy. Pokud nebude půjčovna schopna k vůli nepředvídaným událostem, zásahu vyšší moci, jako je stávka, přírodní katastrofa, poškození lodě jinou osobou a pod... dát loď k dispozici, učiní, co bude v jejich silách, aby zákazníkovi obstarala loď ve stejné kvalitě a kapacitě. Pokud to nebude možné je půjčovna oprávněna odstoupit od smlouvy.
- Nesplavnost vodní cesty
V případě vysokého nebo nízkého stavu vody , omezení úseku, kterým se má plout (záplavě nebo suchu)kvůli jiným škodám na vodních cestách nebo dalším okolnostem, které plavbu lodí znemožňují nebo komplikují může půjčovna úměrně k těmto omezením, k vůli nimž v daných okolnostech dochází, změnit místo odjezdu, a jeho datum, pokud tyto okolnosti cestu znemožní, může být zaplacená cesta přesunuta na jiný termín, který má půjčovna k dispozici. Totéž platí v případě, že se použitelnost vodních cest změní během jízdy a cesta je tak zkrácena o více jak 48 hodin.
- Havárie

V případě havárií a nehod musí zákazník neprodleně informovat půjčovnu a vyčkat pokynů pro další postup. Bez předchozího souhlasu půjčovny nesmí zákazník v případě nehody uznat ani své ručení vůči třetím osobám ani opravit loď nebo dát podnět k dalším nákladům. Havárie ani nehoda není důvodem ke snížení ceny ani odškodnění. Na místo havárie nebo nehody je povolávána Státní plavební správa.

-Přerušení jízdy, poruchy.
Přerušení jízdy nebo porucha není důvodem ke snížení ceny nebo odškodného, ledaže by byly způsobeny hrubou nedbalostí pracovníků půjčovny lodí pod Výklopníkem Sudoměřice. V půjčovně je v případě poruchy připraven technik, který po objednávce zákazníka vyjíždí poruchu odstranit. Pokud je porucha způsobena zákazníkem účtuje si technik za tento výjezd 500,-Kč.
Pokud loď kotví více jak 24 hodin v důsledku poruchy, kterou technik nedokázal odstranit, vrátí mu půjčovna poměrnou část ceny, která byla zaplacena za nevyužitou dobu. Doba kotvení se počítá od té chvíle kdy zákazník informoval o poruše. Zákazník neučiní nic, co nelze ospravedlnit nutnou nebo časovou tísní.
Jestliže je cesta podstatně omezena v důsledku nějakého nedostatku ze strany půjčovny a nezjedná nápravu během přiměřené doby, může zákazník v rámci zákonných ustanovení vypovědět smlouvu písemným prohlášením. Totéž platí i v případě, že cesta se nedá realizovat k vůli nedostatku, jehož důvod je půjčovně známý. Lhůta pro nápravu se nemusí stanovit pouze tehdy, když není možná nebo ji půjčovna odmítne. Zákazník dluží část ceny připadající na požadované plnění, pokud toto plnění bylo v jeho zájmu.
Pokud se zjistí, že škodu způsobil zákazník nebo jeho spolucestující nemůže požadovat odškodnění. Zákazník je povinen nahradit půjčovně škodu. Kauce může být použita na krytí eventuelních nákladů na opravu.
- Předpisy pro jízdu na lodi
Zákazník je povinen dodržovat nejenom předpisy pro říční lodní dopravu, ale musí také dbát pokynů půjčovny a navigačních orgánů. Je zakázáno jezdit potmě, brát lodě na vlečné lano, loď pronajímat nebo půjčovat. Podrobné instrukce dostane zákazník před plavbou a během cvičné jízdy od pracovníka půjčovny a toto poučení stvrdí svým podpisem.
- Užívání lodě
Zákazník je povinen užívat loď s co největší opatrností. Ručí půjčovně nejen za škody na lodi a jejím zařízení, ale také za ztrátu téhož. Půjčovna bude vymáhat náhradu škody vzniklou některým z těchto způsobů. Za spolucestující půjčovna v žádném případě neručí, jedině, že by ztráta nebo škoda byla způsobena hrubou nedbalostí ze strany půjčovny.
- Odevzdání lodě
Zákazník je povinen předat loď a její zařízení v neporušeném čistém stavu, časově přesně v den ukončení plavby na přístavišti Výklopník Sudoměřice ve výše uvedených časech. Při odevzdání lodě pracovník půjčovny loď a její zařízení zkontroluje. Zákazník je povinen ohlásit jakékoliv ztracené, zcizené nebo rozbité předměty z výbavy lodě. Půjčovna má právo strhnout každou zjištěnou škodu nebo ztrátu z kauce. Pokud nebude loď vyklizena a odevzdána včas, ručí zákazník za škodu, která půjčovně průtahem vznikne.
- Domácí zvířata
Veškeré pro zvíře nezbytné vybavení si musí zákazník sám přinést a v žádném případě nesmí pro něj použít povlečení a nádobí, kterým je loď vybavena. Při předání lodě musí být odstraněny veškeré zvířecí chlupy a případně další znečištění.